Mô tả dự án

Objectives of technician training

Kỹ thuật viên là đội ngũ chuyên viên lành nghề đã trải qua đào tạo và có kinh nghiệm nghề nghiệp tương ứng, có đủ năng lực chuyên môn để tìm ra giải pháp cho các vấn đề Kỹ thuật-Khoa học-Tự nhiên, các nhiệm vụ quản lý tầm trung trong quản lý doanh nghiệp cũng như việc tự quản lý doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo được định hướng theo yêu cầu thực tế nghề nghiệp và cho phép sinh viên tốt nghiệp có thể đương đầu với những biến đổi về công nghệ và cùng kiến tạo sự phát triển của nền kinh tế xuất phát từ sự biển đổi này.

Ứng dụng các công nghệ mới kết hợp khả năng quản lý chi phí và sử dụng ngoại ngữ có ý nghĩa lớn trong chương trình đào tạo. Khả năng đào tạo, lãnh đạo, động viên và đánh giá nhân viên - cũng như khả năng làm việc theo nhóm rất quan trọng trong mối tương quan với các năng lực chuyên môn cụ thể.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo nâng cao phải có khả năng làm việc nhóm cũng như độc lập để xác định, phân tích, cấu trúc và đánh giá vấn đề cũng như tìm cách giải quyết những vấn đề này trong các tình huống thay đổi“