NỘI DUNG HỌC TẬP

  • Toán kỹ thuật
  • Kỹ thuật điện
  • Kỹ thuật số và vi điều khiển
  • Lập kế hoạch và tài liệu
  • Điện tử
  • Tin học
  • Hệ thống tự động hóa và truyền thông
  • Kỹ thuật lắp đặt và hệ thống
  • Tiếng Anh kỹ thuật
  • Truyền thông doanh nghiệp