địa chỉ

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo nâng cao ngành kỹ thuật, các sinh viên sẽ hoàn thành một đồ án kỹ thuật. Trong đồ án kỹ thuật, sinh viên sẽ phân tích, cấu trúc và tiếp tục tự giải quyết một vấn đề chuyên môn. Đồ án kỹ thuật bao gồm việc xử lý nhiệm vụ (ví dụ Lập kế hoạch, Cấu trúc vấn đề, hoàn thiện, vận hành). Quá trình thực hiện và kết quả sẽ được trình bày trong đồ án và thuyết trình.

Technikerarbeit