Sự sắp đặt tốt nghiệp

Mục đích của chúng tôi là để đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu của ngành công nghiệp với đào tạo này. Chúng tôi đã lên kế hoạch để thực hiện với nhiều công ty đối tác cho các học sinh một khởi đầu tốt đẹp trong cuộc đời làm việc. Thông qua các cuộc thảo luận chuyên sâu với các đối tác công nghiệp và sinh viên trong quá trình đào tạo, chúng tôi có thể hỗ trợ một vị trí tốt nghiệp an toàn. Kế hoạch này đã được đào tạo trong ví dụ, để nhận ra công việc đầu tiên trong các công ty đối tác và thực hiện các công việc cuối cùng về việc nắm giữ.